سالن کنفرانس سازمان مرکزی میزبان مردی از تبار عرفان /23 آذرماه 1391


من مست می عشقم هشیار نخواهم شد / از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد

سالن کنفرانس سازمان مرکزی در تاریخ پنجشنبه  23 آذرماه شاهد جمع  مشتاقانی بود که دل به نفحات ودم مسیحایی  مردی از تبار عارفان وسالکان سپرده بودند ،مردی که سالیان متمادی ازدرس وبحث،جلوات وعنایات بزرگانی چون حضرت آیت الله بهجت وحضرت آیت الله حسن زاده آملی کسب فیض کرده ،او که در بدو ورودش در میان دانشجویان ودانشمندان حاضر بازبان بی زبانی می گفت:

بگذر زعلم  رسمی، که همه  قیل و قال است / من ودرس عشق ای دل،که تمام  وجد وحال است

حضرت ایت الله مهدی احدی  در این جلسه با تعریف تهیم :(هیمان –هیجان) واینکه درنفس قوه ای است بعنوان قوه هیجان که در فرهنگ عامیانه به آن شور می گوییم، واین قوه دروجود ونفس جوان سرگشته است وچون سرگشته است ممکن است طغیان کند و در عرفان برای تهیم دروسی در این زمینه گذاشته اند به معرفی تالیف  با ارزشش در این مبحث  به نام (تهیم قویترین نیروی کنترل نفس )پرداخت.

 

 

ایشان با تعریف کمال اول وکمال دوم گفت: اسلام میگوید کمال اول صورت انسانی است که اگر سالم بماندوفاعلیت داشته باشد به ان تهیم میگویند وتهیم اگربه کمال نخست نرسد تمام آزادی واختیار رااز انسان میگیرد،مشکل بشر را عدم شناخت  نیروی تهیمی خود اعلام کرد.

وی باورود گذرابه مبادی عالیه تهیم واشاره به این نکته باریک که :(خدا دوست دارد با دیده تهیمی شما به خودش وصل گردد)همگان را به  تکرار دهگانه "ان القوه لله جمیعا" در هرروز میهمان کرد.

حضرت ایت الله احدی  با تعریف مرز میلن تدبر وتفکر واینکه جایگاه تفکر درمباحث نظری که آثار مادی دارد ودر قلمرو علت ها می باشد واینکه که تدبردر جایی است که آثارونتایج وفواید رفتاری به انسان میدهدوتدبردر نفس 110 رشته میباشد که  سیدالعرفاء ،علامه دهر حضرت استاد حسن زاده آملی انها رادر کتابش آورده است همگان را به تدبر در قران فراخواند.

 کار از تو میرود مددی ای دلیل راه / کانصاف می دهیم و زراه اوفتاده ایم

 

 

 

 

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+