مجمع امور صنفی کارکنان دانشگاه /26 آذرماه 1391


مجمع امور صنفی کارکنان دانشگاه باهدف تصویب اساسنامه وانتخاب اعضاء شورای صنفی درتاریخ چهارشنبه راس ساعت 13 در سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار گردید.در ابتدای جلسه پیرامون تعدادی از بندهای اساسنامه پیشنهادی بحث وبه رای گذاشته شد در پایان این مراسم رای گیری انجام و اعضای شورای صنفی به  شرح ذیل انتخاب شدند

1-محمدرضا کاشفی نژاد

2-محمدصفریان

3-علیرضا رفیعی

4-محسن ارسلان

5سعادت روانگرد

6-زهره شریفی

7- مرتضی میرزایی

وهمچنین آقای محمد صالحی وآقای علی هاشمی بعنوان عضو علی البدل اول ودوم انتخاب شدند.

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+