باحضورجناب آقای دکترحسن بنی اسدی  عضوهیأت علمی دانشگاه شهید باهنرکرمان برگزار شد: نقش خانواده درایام امتحانات   /26 آذرماه 1391


دراین کارگاه بعداز تلاوت آیات از قران وپخش سرود جمهوری اسلامی ،آقای دکترایزدی معاونت محترم دانشجویی ضمن خوش آمدگویی ومعرفی مدیرجدیددفترارتباط خانواده بادانشگاه جلسه راآغازکردوکارگاه رابدست آقای دکتربنی اسدی سپردند.درپایان مدیردفتر ارتباط خانواده بادانشگاه سرکارخانم حداد نیز توضیحاتی مربوط به این دفتر،وظایف آن راارائه دادندوهمچنین بسته های آموزشی شامل بروشورهای معرفی دفترارتباط خانواده ،نقش خانواده درایام امتحانات وتغذیه درایام امتحانات دراختیاروالدین  دانشجویان قرارگرفت.

 

 

 

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+