بحث آتش سوزی پرچم آمریکا و یررسی تطبیقی آن باآیات قرآن کریم / 2 دی ماه 1391


درمراسمی که شنبه شب مورخ 2 دی ماه1391درسالن آمفی تئاتردانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج)برگزارشد،جناب آقای دکترهادوی نژادپیرامون موضوع آتش سوزی پرچم آمریکاویررسی تطبیقی آن باآیات قرآن کریم،به ایرادسخن پرداختند.دراین مراسم که باحضورجمعی ازدانشجویان دانشگاه برگزارشد،ایشان به رفع دوشهبه مطرح پیرامون این موضوع پرداختند؛دکترهادوی نژاددرپاسخ به این شهبه که سوزاندن پرچم آمریکانوعی توهین محسوب می شودواسلام مبرای ازبی ادبی است،بین دوحوزه سب (دشنام وشتم )وبرائت درادبیات قرآن کریم تمایز قائل شدندوضمن ارائه شاهدمثالهایی ازقرآن به تبیین این مطلب پرداخته و گفتند:آنچه درکلام خداازآن نهی شده است،دشنام وفحاشی به مقدسات وملتهاست،امادرفرهنگ قرآن برائت جستن،اعلام بیزاری ولعن افرادفاسق،فاجر،ظالم،مشرک ودین ستیز جایزوبلکه ازفروع دین محسوب می شودوضروری است .منطق قرآن دشنام نیست،امامنطق قرآن برائت وابرازبیزاری ازچنین افراد،تفکرات،اعمال ونمادهای ایشان است.خوف ازمقابله به مثل وابرازبرائت ازناحیه دشمنان دین نبایدمحملی برای عقب نشینی وترک این فریضه شود.مابخواهیم یانخواهیم دشمنان اسلام،قرآن هارامی سوزانند،فیلم توهین آمیزعلیه پیامبرمامی سازندوبرائت خودراازماونهادهایمان نشان می دهند.درآیات فراوانی ازکتاب وحی،خداوندازدشمنان دین خداابرازبرائت می کندوآنهارامشمول لعن خودوپیامبرانش ومِؤمنین قرارمی دهد.داوود وعیسی بن مریم علیهماالسلام گروه کفارازبنی اسرائیل رادرزبان خودمورد لعن قرارداده اند.درسورۀ مبارکۀ ممتحنه،خداوندابراهیم نبی علیه اسلام وشیعیانش راالگوی نیکویی برای مؤمنان معرفی می کند،چراکه ایشان باقوت تمام ازدشمنان دین خداونهادهاومقدساتشان ابرازبرائت می نمودندوبغض آنهارادردل داشتند.به تعبیرائمه معصومین علیهماالسلام،دین وایمان چیزی جزهمین حب وبغض هانیست.

دکترهادوی نژادشبهه دوم راچنین بیان کردندکه به رغم عده ای،پرچم سوزی توهین به همۀ ملت آمریکاست،حال آنکه مابادولت آمریکامبارزه داریم،ایشان درپاسخ به این شهبه گفت:مردم آمریکاچنددسته اند:گروهی دولتمردان هستندوحامیان ایشان ازمردم ،گروهی بظاهرحامی دولت وهیات حاکم نیستندولی به عمل آنهاراضی هستند؛گروهی بی تفاوتهاهستند؛گروهی مخالفان ساکت هستندوبالأخره مخالفان مبارز.گروه دولتمردان وحامیان ایشان ازمردم ،نظربه عملکردپلیدوشیطانی آنهادردنیا،مشمول برائت ولعن همۀ مؤمنین هستند.گروه راضیان به عملکرددولتمردان وحاکمان آمریکایی،به حکم قاعده "فردراضی به عمل یک گروه ،جزآن گروه محسوب می شود"ونیزمشمول برائت ولعن هستند.گروه بی تفاوتهابراساس آیات 165و164سورۀ مبارکۀ اعراف وبالأخره گروه مخالفان ساکت بر اساس آیۀ 97سورۀ نساء مشمول برائت می شوند.اماگروه مخالفان مبارزجزءاقلیت محسوب می شوندوالبته نه تنهامشمول برائت نمی شوند،بلکه امیدمی روددرگذرزمان بتوانندمقدمات ریشه کن شدن ظلم دولتمردان وحکام ظالم آمریکایی رافراهم آورند.وقتی ازآمریکاونهادهایشان مثل پرچم آنهاابرازبرائت می شود،به قرینۀ عقلی مقصوداکثریت است.درقرآن کریم هم مصادیقی ازاین سنخ برائت وجوددارد؛به عنوان مثال ،خداوندمی فرماید:ألابعداً لعادقوم هود(هود/60)این نفرین مشمول قوم عادشده است،حال آنکه دربین قوم عاد،خودحضرت هودعلیه اسلام وپیروانشان که دراقلیت به سرمی برند هم حضورداشتند،آیامی توان ادعاکردکه خداوندهمه عادیهارامشمول برائت قرارداده است ؟!امروزه ماوقتی می گوییم مرگ برآمریکایاپرچم آمریکاراآتش می زنیم،ازاین سنخ برائت است که گویی گفته می شود:ألابداًلأمریکا.آمریکایی که البته دردرون آن گروهی مبارزهم هستندولی دراقلیت .اگرروزگاری ملت آمریکابه خودآیند،ساکتهاوبی تفاوتهاواردمبارزه باحکومت فاسدوفاسق وظالم خودشوند،نه تنهاپرچم آمریکارانمی سوزانیم که به آن احترام هم می گذاریم .آن  سان که امروزباپرچم بحرین می کنیم.

ایشان درپایان بااین جمله از حضرت امام خمینی (ره)سخنان خودراپایان دادندکه "ماآمریکارازیرپاخواهیم گذاشت."

 

 

   

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+