گزارش مدیر مزرعه کشاورزی دانشگاه از فعالیتهای انجام گرفته  / 19 دی ماه 1391


در حاشیه بازدید ریاست ومعاونین محترم دانشگاه از اقدامات انجام شده اخیر در مزرعه کشاورزی،آقای دکتر کمالی مدیر این مزرعه طی گزارشی از راه اندازی گلخانه تولید قلمه ونهال گل فصلی به منظوررفع نیاز دانشگاه وفروش مازاد برتولید آن  وهمچنین ازتولیدوکاشت گیاه دارویی جوجوبابه صورت گلدانی وآماده سازی برای کاشت درکلکسیون گرمسیری ونیمه گرمسیری دانشکده کشاورزی  خبرداد آقای کمالی همچنین:

  اجرای طرح های تجاری کاشت زعفران،اسفناج ،انغوزه وتولیدورمی کمپوست درقالب طرح های پژوهش کاربردی وشرکت های دانش بنیان را توسط اساتیددانشکده کشاورزی از اقدامات انجام شده ودردست اقدام این مزرعه عنوان کرد.

 

 

 

   

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+