معرفی کارگزاران فعالیتهای روابط عمومی  / 30 دی ماه 1391


بنا به پیشنهاد روابط عمومی و تصویب ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رنجبرکریمی، کارگزاران  ذیل جهت همراهی در توسعه فعالیتهای روابط عمومی درسطح دانشگاه انتخاب شدند:

 

-آقای علی تیموری    روابط عمومی معاونت  محترم فرهنگی واجتماعی

- آقای حمید رضایی روابط عمومی معاونت محترم  دانشجویی

- سرکارخانم فاطمه رمضانی  روابط عمومی معاونت های محترم آموزشی وپژوهشی

- آقای  فرشاد کشتکار   رابط خبری دانشکده فنی ومهندسی

- سرکار خانم آسیه امان اللهی  رابط خبری دانشکده کشاورزی

_مهدی توکلی رابط خبری  دانشکده علوم پایه

-سجادنژادمقبلی رابط خبری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+