دیداری با مظلوم ترین کارکنان دانشگاه، افراد شاغل در آشپزخانه  / 13 اسفند 1391


 

برای چندمین باردرسال  جاری آقای دکتررنجبرکریمی ریاست محترم دانشگاه به اتفاق آقای دکترایزدی معاونت محترم دانشجویی به آشپزخانه دانشگاه رفت وضمن بازدیدازتمامی قسمت های آشپزخانه پای درددل های اهالی پخت وپزدانشگاه نشست واززحمات طاقت فرسای آنان تشکروقدردانی وباآنهاعکس یادگاری گرفت . روابط عمومی دانشگاه نیزدرحاشیه این بازدید مصاحبه ای را با چند از پرسنل خدوم آشپزخانه ترتیب داده است که درذیل می خوانید:

 

عبدالله خالقی

 

 

اوسرآشپزخوبی است. تجارب زیادی باخودهمراه داردوازباسابقه ترین های آشپزخانه است ازسال 71واردآشپزخانه دانشگاه شده وچهره بسیاردوست داشتنی ومهربانی دارد روی هم رفته  همه ازاواحساس رضایت دارند، تقریباًباهمه می جوشدوبسیارخون گرم است هروقتی به اومی رسیم بامهربانی تمام به احوال پرسی می پردازد به گفته خودش اوچندقراردادیکساله هم بادانشگاه داشته اماناراحت است که چرابه استخدام درنیامده است،اوسایه نه چندان خوشایندشرکت ها راازسال 76برسرآشپزخانه دانشگاه می داند واز این بابت خوشحال  نیست .به کارش بسیارعلاقه داردولیکن ازآینده شغلی خود کمی نگران ومضطرب است بزرگترین آرزویش خدمت رسانی درآشپزخانه به نحواحسن است ورضایت دیگران رابرآسایش خودترجیح می دهد.

آری صحبت ازسرآشپزمعروف دانشگاه عبدالله خالقی است ،باآبروی پیش کسوتی خودبه میدان آمده واز ما می خواهد که این مطلب راکه :مسؤلین دانشگاه به داد بچه های آشپزخانه برسید رابه بهترین صورت انعکاس دهیم

چشم عبدالله، ای بنده خوب خدا،رئیس دانشگاه بامعاونین محترم مشکلات شما رابارهالمس کرد ه اندوانشاءا... در پی حل صددرصدآن خواهند بود. ای بنده خوب خدادعایمان کن که باشیم وازدست پخت تووهمکارانت استفاده کنیم.

 

حسین بیدمشکی

 

 

حسین بیدمشکی می گوید:

ازسال 75واردآشپزخانه دانشگاه شدم قبلاًدرجهادکشاورزی کارمی کردم آقای نقیبی معاون امواداری فعلی دانشگاه که ازهم ولایتی های من بودبه من گفت: بیادانشگاه تُرااستخدام می کنیم من پس از3پخت دردانشگاه بازبه جهادبرگشتم وبعدازآن به سرچشمه رفتم که دوباره آقای نقیبی سال 77من رادیدوگفت بیادانشگاه شرایط الآن خوب است وتُرااستخدام می کنیم وازآن روز14سال می گذرد.من 3فرزنددختردارم که یکی ازآنهاکاملاًمریض است ودوتای دیگرآنهابیکارهستند بارهابه مسؤلین دانشگاه برای استخدام یکی ازفرزندانم قول دادندولی اجرایی نشد.

آقای بیدمشکی به عنوان آشپزکاروان هایی که ازطرف دفترهای زیارتی رفسنجان انجام میشود بارهابه کربلاوسوریه رفته ودرآنجاخدمت کرده است.

اومی گویدازهمه دانشگاهیان راضی است وغیرازخوبی چیزی ندیده است اما ازاومی پرسیم :ازمسؤلین دانشگاه چه توقعی داری؟ می گوید: بارها درخواست جابجایی داشته ام اگرخودم راجابجانمی کنندباتوجه به اینکه به همه روسای قبلی دانشگاه هم این خواسته ام راگفته ام وهمه قول مساعدداده اندیکی ازفرزندان مراشاغل نمایندتاکمک خرجی برای خانواده ام باشد

سخن آخر...

منتظرم که امام زمان (عج)بیایدوتمام خوبی وبدی هارابه خوبی مطلق تبدیل نمایدمن ازآن حضرت وازبزرگواری هایش خیروبرکت های زیادی درزندگی دیده ام.

 

طاهره زکی خانی  

 

 

یکی ازسابقه ترین زنان آشپزخانه سرکارخانم طاهره زکی خانی است که بیش از18سال سابقه کاردرآشپزخانه دانشگاه رادارد.

اوازدیسک کمر،گردن واینکه تابه حال چندنوبت برای جابجایی اش بامسؤلین دانشگاه صحبت کرده ولی تأثیری نداشته است صحبت می کند ولی بسیاربه کارش علاقه دارد

اومی گویدتقریبآهمه کارهای آشپزخانه سخت است بخصوص ظرف شویی ازهمه کارسخت تراست وهمه مابایددرقسمت های مختلف آشپزخانه کارکنیم

طاهره زکی خانی  برخلاف تمامی پرسنل دانشگاه ازتعطیلات 15روزمیان ترم،تعطیلات ایام عیدوسه ماهه تعطیل تابستان به خاطراینکه حقوقی دریافت نمی کندناراحت است

 

علی قلعه ای جنت آبادی

 

 

علی قلعه ای جنت آبادی نیزازسال 81به دانشگاه آمده است

ازاومی پرسیم ازکدام غذاهای طبخ آشپزخانه بیشترخوشش می آیدکه ایشان استانبولی رانام می برد اومی گویددرخانه هم غذادربعضی وقت هادرست می کند،وبااینحال ازغذاهایی که خانمش درست می کندبیشترلذت می برد.اومی گویدبعضی وقت هاازغذاهای بیرون هم استفاده می کند درست کردن پیتزا را بلد نیست،چون  تابحال آن رادرست نکرده است

ازآقای قلعه ای میپرسیم: ازدانشجویان دانشگاه درقبال این همه کاری که درآشپزخانه انجام می شودتاغذایی آماده شودکه توسط آنها میل وبه اندیشه تبدیل شودچه توقعی دارد؟ می گوید:این خانه دانشجوهااست وماهم که بیشترین وقتمان رادرآن می گذرانیم خانه ماهم است ومی گویدماازدانشجویان فقط می خواهیم که بعضاًاگرغذامامشکلی داردبه خاطرحجم زیادکار،ماراببخشند

علی قلعه ای بهترین خاطره خودرا آشپزی کنفرانس شیمی می داندکه درطول سه روزکنفرانس که توانسته هرشب فقط 1 ساعت بخوابدوازآقای دکتررنجبرکریمی ودکترمهرابی ودکترایزدی تشکرمی کند:که بعدازاتمام کنفرانس آمدندوازماتشکرکردندکه خستگی راازتنمان بیرون کردند

اوپیشنهادمی دهدکه بجای این همه زودآمدن هاودیررفتن های بچه های آشپزخانه واین همه کارطاقت فرسای آشپزخانه بیمه های مارایک ساله کنندوماراازاین بلاتکلیفی نجات دهندوماهنوزهم به کمک مسؤلین چشم امیدداریم

 

علی بارچی

 

 

علی بارچی متولد1353هستم وتقریباًازاوایل سال 81دردانشگاه کارمی کنم وبه واسطه سرآشپزخالقی به این دانشگاه آمدم وقبل ازآمدنم باموسسه پخت مسعود(تالارمسعود)همکاری داشته ام

ازاوسوال می کنیم کدام غذارابهتردرست می کنی؟ می گوید:خورشت سبزی (قورمه سبزی) رابهترازهمه غذاهادرست می کنم واین خورشت بستگی به سبزاش داردهرچه سبزی بهترباشه قورمه سبزی یهتری خواهیم داشت هرچه بیشتروحجم این غذاهابیشترباشه ماآن رابهتردرست می کنیم

اوگلایه ای را مطرح می کند:که وقتی ساعت30/5صبح به سرکارمی آیم پسر کوچکم خواب است ووقتی ازسرکاربه خانه می روم بازاوخواب است

و او باز ادامه میدهد بازحمات چندین ساله وطاقت فرسادراینجاوخارج ازدانشگاه توانستم یک سرپناه برای خودم داشته باشم وسیله شخصی من درحا حاضریک پراید141است که ازبدشانسی آن رادرگرانی خریدم.

بارچی مشکل خودرامثل بقیه بچه های آشپزخانه مشکل بیمه می داندوازاینکه هرسال بایستی به اجبارباشرکتی جدیدکارکندومدتهاطول می کشدکه توانائیهایش رابشناسدناراحت است .اوازدانشگاه توقع داردکه برای جایگاه های سرآشپز،آشپز،کمک آشپزوتوزیع غذاوخدماتی آشپزخانه  پرسنل مشخص ونگذاردکه آن که تازه به سرکارآمده وکمترتجربه داردازطرف پیمانکاربدون نظرداشت تجربه وتخصص  زبه این جایگاه هابروند.ازاومی پرسیم: آیاغذاتابحال کم یااضافه شده است:بارچی : غذا هم زیاد می آید وهم کم ،مواقعی که غذاکم می شودبه بچه های دانشجوتن ماهی می دهیم واگرآن روزکباب داشته باشیم بدون معطلی وظرف مدت 10دقیقه کباب درست می کنیم وبه آنهامی دهیم واگرغذازیادشدبه خوابگاه می بریم ودربین دانشجویان توزیع می کنیم وبیشتراین مشکل درپنجشنبه هاست

اومی گویدگاهی وقت هابخاطرحجم زیادکارممکن است دل نگرانی بین بچه های آشپزخانه پیش بیایدودلخوری ایجادشودکه خواهش می کنم مر عفونمایند

پیشنهادشمابرای رفع مشکل بیمه ای چیست

بارچی:چون مادرایام تابستان طرح ضیافت اندیشه اساتیدودانشجویان رابرگزارمی کنیم کنفرانس هاودربعضی ازمواقع عروسی همکاران یاخانوادهایشان را داریم  حاضریم ازدستمزدهای که بابت آنهابه ماپرداخت می شوددانشگاه کسرنموده بابت  بیمه ما پرداخت نماید.به نظرمن دانشگاه بایدباشرکت طوری قراردادببنددکه ما درتمام طول سال بیمه باشیم.

مشکل بزرگ آشپزخانه چیه؟

حقوق بین سرآشپزوآشپزویک نیروی خدماتی فقط3هزارتومان است درجائیکه درهمه مشاغل کسانی که استادکارهستنددرصدبالایی حقوق اضافه می گیرنددرجائیکه برای شرکت درقبال این مسؤلیت وتخصص ها فرقی نمیکندوهیچ مبلغی پرداخت نمی شود،ازهمکاران محترم خواهشمندم احترام بیشکسوت ها راداشته باشندوازآقای دکتررنجبرکریمی ریاست محترم دانشگاه تشکرمی کنم که چندنوبت ماراموردلطف خودش قرارداده و به ماقرآن دیجیتال وکتاب هدیه داده  خصوصا اینکه مارابه مشهدمقدس برده که درطول عمردانشگاه این اقدام بی نظیربوده است انشاءا...حل مشکلات بیمه ای ماهم عیدی ایشان برماباشد   

 

گزارش تصویری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+