برگزاری نشست مشترک مسئولین دانشگاه ولی عصر(عج) با مسئولین آموزش  پرورش  / 18 اسفند 1391


به همت دفترارتباط خانواده بادانشگاه نشست مشترک مسئولین دانشگاه ولی عصر(عج)بامسئولین ومشاوران تحصیلی آموزش وپرورش رفسنجان درتاریخ چهارشنبه 16/اسفنماه درسالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه برگزارگردید.

درابتدای این جلسه پس ازتلاوت قرآن آقای دکتررنجبرکریمی ریاست محترم دانشگاه به معرفی دانشگاه وپیشرفت های متعددآن درزمینه های مختلف پرداختندوباارائه مستنداتی آمادگی دانشگاه جهت پذیرش دانش آموزان نخبه واستعدادهای درخشان شهرستان رااعلام وازکارشناسان مشاوره و هسته کنکوروهمچنین مسئولین آموزش وپرورش خواستند نسبت به آگاهی دانش آموزان وخانواده های آنان دراین زمینه اقدامات لازم رابعمل آورندوپس ازایشان آقای حسینی نسب ریاست محترم آموزش وپرورش نیزباسخنان کوتاهی ازبرگزاری این جلسه تقدیروپیشرفت های متعدد دانشگاه ولی عصر(عج) درزمینه های مختلف راستودند.

 درپایان هیأت مذکورباتفاق ریاست محترم دانشگاه ازتعدادی ازآزمایشگاههاوقسمت های مختلف دانشگاه بازدید نمودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+