پیوندهای مرتبط:

دانشگاه اراک

    دانشگاه اراک
    http://www.araku.ac.ir/

 

دانشگاه الزهرا

    دانشگاه الزهرا
    http://www.alzahra.ac.ir/persian/index.asp

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

    دانشگاه صنعتی اصفهان
    http://www.iut.ac.ir/

 

دانشگاه امام صادق

    دانشگاه امام صادق
    http://www.isu.ac.ir


 

دانشگاه ارومیه

    دانشگاه ارومیه
    http://www.urmia.ac.ir/default.aspx

 

دانشگاه پیام نور تبریز

    دانشگاه پیام نور تبریز
    http://www.pnutabriz.ac.ir/

 

دانشگاه تربیت مدرس

    دانشگاه تربیت مدرس
    http://www.modares.ac.ir/enpage/systems/index

 

دانشگاه تهران

    دانشگاه تهران
    http://www.ut.ac.ir/

 

دانشگاه سمنان

    دانشگاه سمنان
    http://www.semnan.ac.ir/

 

دانشگاه شاهرود

    دانشگاه شاهرود
    http://www.shahroodut.ac.ir/

 

دانشگاه شهید بهشتی

    دانشگاه شهید بهشتی
    http://www.sbu.ac.ir/

 

دانشگاه شیراز

    دانشگاه شیراز
    http://www.shirazu.ac.ir/

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

دانشگاه صنعتی سهند

 

 

دانشگاه صنعتی سهند

    دانشگاه صنعتی سهند
    http://www.sut.ac.ir/main/

 

دانشگاه صنعتی شریف

    دانشگاه صنعتی شریف
    http://www.sharif.ir/fa/

 

دانشگاه فردوسی مشهد

    دانشگاه فردوسی مشهد
    http://www.um.ac.ir/

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

    دانشگاه علوم پزشکی تبریز
    http://www.tbzmed.ac.ir/

 

دانشگاه گرگان

    دانشگاه گرگان
    http://www.gau.ac.ir/

 

دانشگاه گیلان

    دانشگاه گیلان
    http://www.gu.ac.ir/

 

دانشگاه محقق اردبیلی

    دانشگاه محقق اردبیلی
    http://www.uma.ac.ir/

 

دانشگاه یزد

    دانشگاه یزد
    http://www.yazduni.ac.ir/?

 

  پرتال امام خمینی(ره)
    http://www.imam-khomeimi.ir

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+