ایستگاههای فناوری اطلاعات:

مرکز کامپیوتر دانشکده کشاورزی 3202034

مرکز کامپیوتر دانشکده علوم

مرکز کامپیوتر دانشکده ریاضی و کامپیوتر 3202284

مرکز کامپیوتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرکز کامپیوتر دانشکده فنی

دفتر فناوری اطلاعات(سازمان مرکزی)  3202164

 

 

 
 

 
  • دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • ایران - کرمان - رفسنجان - صندوق پستی 518
  • رفسنجان - میدان امام خمینی- دانشگاه ولیعصر(عج)
  • شماره تماس 3202307 - 391(0) - 98+
  • شماره تلفکس 3202294 - 391(0) - 98+